Adatkezelési nyilatkozat

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeit a zsoi.hu oldal üzemeltetője az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végzi.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A honlap üzemeltetője, a honlapon vagy emailben megadott személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő): Rokaly Zsófia

Postai címe: 8196 Litér, Béke u. 18.

Email címe: info@zsoi.hu

Az adatkezelés alapelvei

A zsoi.hu oldal üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja az oldalt felkereső látogatók személyes adatainak védelmét, valamint minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettség vállal arra, hogy a honlap és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.

Amennyiben olyan kérdésed merül fel, amely a jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, vedd fel Adatkezelővel a kapcsolatot a fenti elérhetőségek egyikén!

Adatkezelő törekszik arra, hogy minél gyorsabban válaszoljon neked, viszont amennyiben kérdésed megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállalja annak megválaszolását.

Bármikor kérhetsz tájékoztatást személyes adataid kezelésével kapcsolatban emailben, illetve Adatkezelő postai címére megküldött levélben.

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Személyes adataid védelméhez fűződő jogaid megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő a jelzésed ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz, alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+36 1 391 14 00
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

A honlapon kezelt adatok

A zsoi.hu oldal nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A honlap meglátogatása, használata során Adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatokat kezeli a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogaid érvényesítését a következők szerint biztosítja:

Sütik (cookie) kezelése

Mi az a süti?

A süti (cookie) a honlap megnyitása és használata során az általad erre, az internet elérésére használt készülékeden (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és a te készüléked közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal általad történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg te a honlapot böngészed vagy amikor később újból meglátogatod – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a honlap (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a honlapon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.

Az adatkezelés célja

A honlapra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A honlapon alkalmazott sütik a honlap működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a honlap felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a honlap programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A honlapon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor te bezárod az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a honlap által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le (pl.: 1 óra, egy év vagy még hosszabb időtartam). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához az adott honlap kizárólag akkor férhet hozzá, ha te újra felkeresed ugyanazt az oldalt ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölted le arról.

A honlapon alkalmazott sütik érvényessége lejár, amikor te bezárjod az oldalt az internet böngésző programodban.

Jogérvényesítés

A legtöbb böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Te viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatod, tilthatod és törölheted is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhetsz, azt megismerheted, megnézheted.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetőséged.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

A zsoi.hu oldalon megtalálható Kapcsolat űrlapon keresztül veheted fel Adatkezelővel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adataidat Adatkezelő kizárólag a veled való kapcsolattartásra használja, azokat nem továbbítja.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

Amennyiben a honlap Kapcsolat űrlapján keresztül küldesz üzenetet Adatkezelő számára, abban az esetben Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

  • név
  • email cím,
  • üzenet

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adataidat, amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben – annak igazolhatósága céljából – a  szükséges tájékoztatás megadását követően legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adataid kezeléséről bármikor kérhetsz tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheted adataid helyesbítését, amennyiben azt tapasztalod, hogy például hibásan adtad meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adataid törlését is kérheted, és ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésednek haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatunk a törlés megtagadásának indokáról).

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Honlap: www.domain-tarhely.net

Email: info@domain-tarhely.net

Telefon: 06 30 503 1929

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kiskorúak védelme

Gyermekek és 18 év alatti személyek rendes esetben nem közöl Adatkezelővel személyes adatokat a szülők vagy a törvényes gondozók hozzájárulása nélkül. Adatkezelő gyermekektől nem kér személyes adatokat és megerősíti, hogy gyermekektől személyes adatokat nem gyűjt és azokat nem használja fel semmilyen módon és nem is adja át harmadik félnek felhatalmazás nélkül.

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereiben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag Adatkezelő számára engedélyezett.

Fentiekkel Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adataidat azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára Adatkezelő nem adja át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítja, ha te ehhez előzetesen hozzájárulásodat adtat. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat köteles átadni. Ehhez a te külön hozzájárulásod nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladata.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Jogosult vagy arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kap.

2. A helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy te kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • Az adatkezelés jogellenes, és te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátottad (…)

7. A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Te és Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a te jogaidnak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • a te kifejezett hozzájárulásodon alapul.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulásod alapján kezelt személyes adataidat is érinti, akkor erről Adatkezelő haladéktalanul tájékoztat, és személyes adataid további kezelését felfüggeszti mindaddig, amíg ahhoz nem járulsz hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a zsoi.hu oldalon nyilvánosan közzé téve.

 

Veszprém, 2019. július 1.

A felhasználói élmény fokozására a honlap sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárulsz ezek használatához. Még több információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás